BAŞKALE DEVLET HASTANESİ KANTİN YERİ KİRALAMA
13 Ocak 2020

İLAN

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

BAŞKALE DEVLET HASTANESİ KANTİN YERİ KİRALAMA

CİNSİ

BULUNDUĞU YERİ

MAHALLESİ

PAFTA NO

ADA NO

PARSEL NO

KİRALANACAK YÜZÖLÇÜMÜ

KİRA SÜRESİ

İLK YIL MUH. KİRA BEDELİ

İLK YIL ELEKTRİK SU VE ISINMA BED.

GEÇİCİ TEMİNATI

(%30)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Kantin

Başkale/VAN

Tepebaşı Mah.

62

47

2

33.33 m2

3 (üç) yıl

33.271,01 TL

Kira Şartnamesindeki şartlar geçerli olacak

9.981,30 TL

28.01.2020

14:00

               

Yukarıda Cinsi, Bulunduğu Yeri, Mahallesi, Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümü, Kira Süresi, İlk Yıl Muhammen Kira Bedeli, İlk Yıl Elektrik-Su-Isınma Bedeli ve Geçici Teminatı bedeli yazılı; Başkale Devlet Hastanesi kantin yeri kiralama işi 28.01.2020 tarihi Salı günü saat: 11:00 da İl Sağlık Müdürlüğü ihale odasında yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

                *İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık teklif usulü ile yapılacaktır.

                *İhale ile ilgili şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

               *İhalesi yapılacak kantin alanı isteklilerce ilgili Hastanede görülebilir. İhale sonrasında taşınmaza dair yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.  

               *2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

1- İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

2- Geçici teminat ve şartname bedeli dokümanın alındığına dair makbuz. Geçici teminat; ilk yıl tahmini kira bedelin en az %30 (9.981,30 TL) oranında, Teminat Mektubu verilmesi halinde Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları 2886 Devlet İhale Kanununca süresiz olacaktır. Teminat mektubu üzerinde idarenin adı, işin adı, mektup sahibi firma/kişi adı ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır. Teminatlar ile ilgili yukarıda belirtilen kriterlerden herhangi birinin eksik olması halinde geçici teminat geçersiz sayılacak ve firma ihaleden değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale şartname bedeli 200,00 TL’dir. Geçici teminat ve şartname bedeli Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası İBAN NO: TR40 0001 2009 3390 0005 0000 79 hesabına yatırılacak, ihalenin adı belirtilmek suretiyle açıklamalar kısmında belirtilecektir.

3-Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.

4- Tebligat için ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)

5-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

    a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

   b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

8- Savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kaydı Belgesi(Adli kaydının olması halinde işletmeye engel teşkil edip etmediği ihale komisyonunca değerlendirilecek)

9- İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, Vergi Dairesinden borcunun bulunmadığına dair belge

10-İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, SSK borcunun bulunmadığına dair belge

 11-İlgili Kantin İhalesine; kantincilik işletmenliği ustalık belgesi veya mesleki ve teknik diploması (Aşçı, Pastacı, Otelcilik) olan istekliler veya Kamu kurumlarında kafeterya/kantin işletmeciliği yaptığını belgeleyenler, firmasının faaliyet alanında büfe, kafeterya, lokanta, pastane, otelcilik, market işletmeciliği yapanlar, yemek hazırlama ve sonrası hizmet gerçekleştiren firmalar girebilir.

12- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi ve geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

13- Yer Görüldü Belgesi: İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınması yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair hastane idaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir. İlgili belgeyi ihale dosyasına bırakmayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

* Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

* İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

* Firmaların kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan firmaların şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

- İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak Van İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma birimine teslim etmeleri gerekir. İlgili Başkanlık dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.

                Teminatların ihale gün ve saatine kadar yatırılması zorunludur.

                 Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                 İlan olunur

   14/01/2020 (ilk ilan) – 21/01/2020 (ikinci ilan)                

                                                                                                                                                                                                                                    Doç. Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU

                                                                                                                                                                                                                                                     İl Sağlık Müdürü