Hasta Olarak Haklarımız
06 Aralık 2017

HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2014/ 32 Sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesinin 1. Maddesi gereğince Sağlık Müdürlüğü bünyesinde; hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, denetlemek, hasta hakları kurulnun kurulması ve çalışması ile internet tabanlı hasta başvuru bildirim sisteminin çalışmasını sağlamak amacıyla hasta hakları il koordinatörlüğü kurulur. 

1) İl Koordinatörlüğünün görevleri;

a) Hasta hakları kurulunu kurar ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlar.

b) HBBS'nin işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip eder. HBBS'de hasta iletişim birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlar.

c) Kurulun toplanması, üye görevlendirilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütür.

d) Birden fazla kurul oluşturulması halinde sağlık kuruluşlarının bağlı olacağı kurul ile değişiklik taleplerini değerlendirir.

e) Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine eder ve bu konuda danışmanlık yapar. Gereği halinde uygulamaları yerinde denetler ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde inceler/inceletir.

f) İhtiyaç halinde ilde hasta hakları ile ilgili seminer, toplantı ve eğitim düzenler.

g) Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirterek kişi isimlerine yer vermeden il sağlık müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlar.

2) Hasta Hakları Kurulu;

Kurulun yeri ve sayısı:

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü odasında merkez 1 kurul oluşturulmuştur.

Başkan ve üyeler:

Kurul; başkan, sendika işyeri temsilcisi, kurum temsilcisi, dernek temsilcisi ve vatandaştan oluşur. İl Sağlık Müdürü veya görevlendireceği hasta hakları koordinatörü veya sağlık müdür

yardımcısı başta olmak üzere en az lisans mezunu, hasta hakları konusunda deneyimi veya eğitimi olan, tercihen idari pozisyonu bulunan bir üye kurula başkanlık eder. İlçede kurul oluşturulacaksa, İl Sağlık Müdürünün görevlendireceği, İlçe Sağlık Müdürü veya en az lisans mezunu düzeyinde hasta hakları konusunda deneyimi veya eğitimi olan bir üye kurula başkanlık eder.

Diğer kurul üyeleri:

a) Şikayet edilen personelin varsa üyesi olduğu sendikanın işyeri temsilcisi,

b) Şikayet edilen personelin görev yaptığı kurumun ildeki üst yöneticisi tarafından görevlendirilen bir kurum temsilcisi (üniversite rektörlüğü, halk sağlığı müdürlüğü, kamu hastaneleri birliği genel sekreterliği),

c) Şikayet edilen personel özel sağlık kuruluşunda ise kuruluş mesul müdürü tarafından görevlendirilen bir temsilci,

d) Şikayet edilen personel askeri hastanede ise, askeri hastane başhekimliğince görevlendirilen bir temsilci,

e) Hasta hakları derneklerinden bir temsilci, hasta hakları derneği yoksa ya da temsilci bildirmemişse tüketici derneklerinden bir temsilci

f) Valilikçe görevlendirilen bir vatandaştan oluşur.

Toplum sağlığı merkezleri ve bağlı birimleri ile entegre sağlık hizmeti sunulan birinci basamak kamu sağlık tesislerinde çalışan personel hakkında başvuru yapıldığında, sendika temsilcisi kurul üyesi olarak, halk sağlığı müdürlüğündeki sendika temsilcisi görevlendirilir. İl Halk sağlığı müdürlüğünde sendika temsilcisi bulunmaması durumunda ise üyesi olduğu sendikanın il temsilciliğinden bir kişi, özel sağlık tesisleri için ise şikayet edilen personelin üyesi olduğu sendikanın il temsilciliğinden bir kişi üye olarak katılabilir. Kurulda görev almak isteyen dernekler İl Sağlık Müdürlüğüne başvurur. Birden fazla hasta hakları derneğinin veya tüketici derneğinin başvurması durumunda, öncelikle hasta hakları derneklerinden yoksa tüketici derneklerinden bir dernek temsilcisi il sağlık müdürlüğünce kura yoluyla belirlenir. Beyanına göre sağlık kuruluşuyla ticari ilişkisi olmayan dernek ve dernek üyesi kurulda görevlendirilir.

Kurula temsilci gönderecek kurumlar her kurul için bir asil bir yedek olmak üzere yasal süreler içinde görev yapacak daimi iki temsilci ismi bildirir. Asil üyelerin mazereti sebebiyle toplantıya katılamaması halinde yerlerine yedek üyeler katılır.

Kurulda görev yapacak vatandaşın gönüllüler arasından seçilmesi esastır. Kurula katılacak vatandaşta aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Beyanına göre kendisi ve birinci derece yakınlarının, görev yaptığı kurulun görev alanına giren sağlık tesisleriyle ticari ilişkisi bulunmamak.

b) Kamu haklarını kullanmaktan kısıtlı olmamak.

3) Sekreterya Hizmetleri;

Kurulun bulunduğu yerlerde, il koordinatörlüğüne bağlı yeterli sayıda personelgörevlendirilir. Bu personel il koordinatörünün talimatı doğrultusunda kurulun iş ve işlemleriniyürütür.

Sekretaryanın görevleri:

a) HBBS üzerinden gelen başvuruları inceler. Eksik bulunan başvuruları sistem üzerinden iade eder.

b) Kurul üyelerine toplantı günü ve saati hakkında bilgi verir.

c) Başvuruları kurula sunar.

d) Kurul kararını gerekçesiyle birlikte HBBS'ye kaydeder. Kararın yer aldığı kurul üyelerince imzalanmış formu tarayıcı vasıtasıyla sistemdeki ilgili başvuru ya ekler.

e) Sekretaryaya yapılan hasta haklarına ilişkin başvuruları HBBS'ye kaydeder.HASTA OLARAK HAKLARIMIZ;

1) Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,

2) Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,

3) Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,

4) Mahremiyet,

5) Rıza,

6) Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,

7) Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,

8) Saygınlık Görme ve Rahatlık,

9) Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,

10) Şikayet ve Dava Hakkı

 HASTA OLARAK UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR;

1) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,

2) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,

3) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,

4) Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,

5) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,

6) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,

7) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.