T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Van İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Van İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

1- ÖZEL ADSM RUHSAT BAŞVURU İŞLEMLERİ

Güncelleme Tarihi: 03/11/2020

Aşağıda istenen belgeler: “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin” Ek-1/c maddesine göre hazırlanmıştır.

1.   Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ruhsat Başvuru Dilekçesi 

2.   Üç takım mimari proje (En az 1/100 ölçekliilgili belediyece onaylı vemimari tekniğine uygun olarak hazırlanmış olan proje;merkezin bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını, binanın tümüne ait kesit ve cepheleri gösterir olmalı)

3.   Yapı kullanım izin belgesi (İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış ve her iki tarafı  müdürlükçe  onaylı örneği)

4.   Yangın tedbirleri uygunluk belgesi (Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge)

5.   Deprem dayanıklılık raporu ( ADSM binası  müstakil ise rapor, ilgili mevzuata göre alınmış olmalı)

6.   Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi(Müdürlük onaylı örneği)

7.   Vergi Levhası

8.   Şirket ortakları arasında diş hekimlerinin diploması, uzman ise uzmanlık belgesi (Müdürlük onaylı suretleri) ve Adli Sicil Beyanları

9.   Tıbbi Cihaz ve Donanım Listesi  (Ek-6/a,b,c’ ye göre doldurulmuş)

10.    Acil Setinde Bulunması Gerekenler Listesi  (Ek-7’ ye göre  adı ve sayıları belirtilerek  hazırlanmış ve Mesul Müdür imzalı)

11.    Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme,

12.    Röntgen Cihazlarına ait  lisans belgesi. (Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış)

13.    Personel listesi (Ek-5’e  göre hazırlanmış ad-soyad, unvan  belirtilerek  hazırlanmış ve Mesul Müdür imzalı)

14. Mesul Müdür İçin İstenen Belgeler:

 14.1. Mesul Müdürlük ve Çalışma Belgesi Talep Dilekçesi_(ADSM İçin) 

 14.2.Mesul müdürlük sözleşmesi (Mesul müdür şirket ortağı ise şirket ortaklar kurulu kararı şirket ortağı değilse Mesul müdür-Şirket  arası sözleşme, Müdürlük onaylı)

14.3.Diploma varsa uzmanlık belgesi (Müdürlük onaylı birer örneği)

14.4.Diş Hekimi Beyan Formu (İmza Sirküleri, Adli Sicil Kaydı ve Dişhekimleri Odası Kaydı Beyanı)

14.5.Diş Hekimi Odası kayıt belgesi

14.6.Doktor Bilgi Bankası çıktısı

14.7.İhbarname (İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanır.)

14.8.Vesikalık 4 adet fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

15.      Diş Hekimleri İçin İstenen Belgeler:

15.1.Diş Hekimi Başvuru Dilekçesi 

15.2.Diş hekimi diploması varsa uzmanlık belgesi sureti (Müdürlük onaylı birer örneği)

15.3. Adli Sicil Kaydı

15.4.Diş Hekimi Odası kayıt belgesi

15.5.Hizmet Sözleşmesi (Müdürlük onaylı sureti)

15.6.Doktor Bilgi Bankası çıktısı

15.7.İhbarname (İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanır.)

15.8.Vesikalık 2 adet fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

16.  Diş Hekimi Harici Sağlık Çalışanları İçin İstenen Belgeler:

16.1.Diş Hekimi Harici Diğer Sağlık Çalışanları Başvuru Dilekçesi 

16.2.Diploma (Müdürlük onaylı)

16.3.Hizmet Sözleşmesi  (Müdürlük onaylı sureti)

16.4.Diğer Sağlık Personeli bilgi bankası çıktısı

16.5.İhbarname (İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanır.)

16.6.Vesikalık 2 adet fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)